สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
17  ก.ย. 2563 11.00-16.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี 10.30 รับผู้ตรวจ ณ สนามบินบ้านทอน 13.00 ติดตามผู้ตรวจราชการ ณ รร.อนุบาลนราธิวาส
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ