สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
5  ส.ค. 2563 06.00-13.00 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข Coaching รร.มูโน๊ะ อ.สุไหงโกลก รร.บ้านกาเด็ง อ.ระแงะ
เงื่อนไข : น้ำมันโครงการ
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ