สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
4  ส.ค. 2563 06.00-16.30 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข Coaching รร.บาเจาะ รร.เจริญวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ
4  ส.ค. 2563 08.00-16.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม
เงื่อนไข : น้ำมันโครงการ
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ