สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
2  ส.ค. 2563 15.00-17.00 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข สอบรอง ผอ.รร.
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ