วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
24  มี.ค. 2563 07.30-16.30 นข1915ยะลา ไม่ระบุ ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ 2563
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ