สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
25  พ.ย. 2563 08.30-12.00 นข652ยะลา(ศธภ.7) กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ