สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
6  พ.ย. 2563 06.00-16.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี ลงพื้นที่กำกับมติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน/ธนะวัฒน์ และคณะ
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ