สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
5  พ.ย. 2563 07.00-17.00 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข เข้าร่วมประชุมโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ
5  พ.ย. 2563 06.00-16.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน/ธนะวัฒน์ และคณะ
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ