สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
7  พ.ย. 2563 08.30-16.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี ศึกษาดูงานคณะนักศึกษา ป.เอก/พัฒ
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ
7  พ.ย. 2563 10.00-14.00 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข นายธวัชชัย ไชยกันย์ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ขออนุมัติไปราชการ เรื่อง เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 5/2563 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นายซัมรี สือแม