วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
18  มี.ค. 2563 07.00-08.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี รายการเสวนายามเช้า/กลุ่มบุคคล คุรุ
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ