วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
4  มี.ค. 2563 06.00-18.00 นข652ยะลา นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ณ อ.สุไหงปาดี อ.สุไหงโก-ลก และอ.แว้ง
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ