สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   28   พฤษภาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รายงานผลการขับเคลื่อน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ห้องประชุมบุหงารายา