วันที่   25   มีนาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - เรื่องเงินเดือน ห้องประชุมบุหาตันหยง