วันที่   23   มีนาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมอนุยุทธ/กลุ่มนิเทศ ห้องประชุมบุหาตันหยง