วันที่   19   มีนาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ห้องประชุมบุหาตันหยง