วันที่   9   มีนาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - กรรมการรับสมัครสอบฯ ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทาง กำหนดปฎิทินการตรวจราชการฯ รูปแบบการตรวจราชการรอบปกติ ห้องประชุมบุหาตันหยง