วันที่   5   มีนาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การตรวจสอบการรับนักเรียน/บุคคลเริ่ม 09.30 น เป็นต้นไป ห้องประชุมบุหาตันหยง