วันที่   3   มีนาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - กลั่นกรองย้าย/บุคคล ห้องประชุมบุหาตันหยง