วันที่   4   มีนาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง