สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   26   พฤศจิกายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - คัดเลือกนักศึึกษาทุนครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ห้องประชุมบุหงารายา
13.00 น. - 16.30 น.   -  ประชุมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ครูนราชวนวิ่ง ประจำปี 2564 ห้องประชุมบุหาตันหยง