สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   23   พฤศจิกายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - คัดเลือกนักศึึกษาทุนครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ห้องประชุมบุหงารายา