สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   30   พฤศจิกายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - บรรจุและแต่งตั้ง ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับรายงานตัว ห้องประชุมบุหงารายา