สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   18   พฤศจิกายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมเพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและวางแผนในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ห้องประชุมบุหาตันหยง