สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   25   พฤศจิกายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - คัดเลือกนักศึึกษาทุนครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ห้องประชุมบุหงารายา