สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   13   พฤศจิกายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม เรื่องวันครู /คุรุสภา ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ห้องประชุมบุหงารายา