สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   22   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนและนำเสนอ Model หลักสูตรต่อเนืองเชื่อมโยงฯ จำนวน 50 คน ฮุซามมุดดีน ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครสอบครูโครงการครูคืนถิ่น ห้องประชุมบุหงารายา