สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   25   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครสอบครูคืนถิ่น ห้องประชุมบุหงารายา