สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   9   ตุลาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - กลั่นกรองย้าย ห้องประชุมบุหาตันหยง