สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   29   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง