สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   2   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนร.เพื่อรับรางวัลคนดีตามพระบรมราโชบายในหลวง ร.10 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพ(ตรวจสอบภายใน) ห้องประชุมบุหงารายา