สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   18   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและยกร่างเครื่องมือนิเทศ ติดตามสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ห้องประชุมบุหาตันหยง