สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   17   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและยกร่างเครื่องมือนิเทศ ติดตามสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 9/2563 ห้องประชุมบุหงารายา