สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   21   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมหารือการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดเสนองบประมาณ(งบจังหวัด)ประจำปี พ.ศ.2565 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครสอบครูโครงการครูคืนถิ่น ห้องประชุมบุหงารายา