สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ปัยหาทุพโภชนาการ (อาหารเช้า)กลุ่มนโยบายและแผน ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ห้องประชุมบุหงารายา