สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   11   สิงหาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๓ (ประชุมชี้แจงการประกวดระเบียบแถว 2563) ห้องประชุมบุหาตันหยง