สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   3   สิงหาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวสันติวิธี ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - วิจัย พัฒนารูปแบบการพัฒนาการศึกษานักเรียน ห้องประชุมบุหงารายา