สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   10   สิงหาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมสร้างการรับรู้การใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ห้องประชุมบุหาตันหยง