สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   28   สิงหาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ารติดตามประเมินผลการดำเนินตามข้อเสนอในรายงานตรวจสอบ2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง