สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   27   สิงหาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การติดตามประเมินผลการดำเนินตามข้อเสนอในรายงานตรวจสอบ2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - ตรวจสอบ IOC แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบการศึกษา/พัฒนาการศึกษา ห้องประชุมบุหงารายา