สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   2   สิงหาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - บันทึกคะแนนประเมินสัมภาษณ์ ห้องประชุมบุหงารายา