สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่   7   สิงหาคม   2563
Bookmark and Share
 

 ระหว่างวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานจิตอาสา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปแบบเดียวกัน ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับการศึกษา

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 21
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)