สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
 หน้าแรก  ข่าวสาร

เรื่อง : ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)
วันที่   21   พฤษภาคม   2563
Bookmark and Share
 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โดยคณะอำนวยการและคณะทำงานชุดที่ 2 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ที่ 250/2563 เรื่อง แก้ไขแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขโรคและภัยสุขภาพโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยกำหนดให้มีบุคลากรสลับวันมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวน 50% ของบุคลากรทั้งหมด  ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เช่น บุคลากรที่มาปฏิบัติงานได้ติดป้ายแสดงตน
นั่งปฏิบัติงานโดย
เว้นระยะห่างในการปฏิบัติงานและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการปฏิบัติงาน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฯ ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย และจัดให้มีน้ำยาแอลกอฮอล์ในการล้างมือ เป็นต้น

 
ผู้เขียน : นายซัมรี สือแม   เข้าชม : 9
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)