การประเมิน ITA 2563

ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน 2563
02 ข้อมูลผู้บริหาร 2563
03 หน้าที่และอำนาจ 2563
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 2563
05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 2563
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A 2563
09 Social Network 2563

แผนดำเนินงาน 2563
010 แผนดำเนินงานประจำปี 2563
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2563
014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
015 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2563
016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2563
017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2563
018 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2563
019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563
020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563
022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
023 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

การร้องเรียนการทุจริต 2563
025 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563
026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563
027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563
028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2563
029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2563
032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563
034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
035 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2563
037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
038 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563
039 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563
040 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563