กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
2.พระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553)
3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553)
4.พระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
5.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
6.พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547
7.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
8.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 และแก้ไขตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560)
9.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
10.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
11.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
12.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559
13.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
14.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
16.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค
18.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
19.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560
20.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
21.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1298/2560 เรื่อง  จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด
22.คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.969/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด
23.โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560
24.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1037/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง  มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน
25.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1048/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน
26.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1038/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง  มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
27.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1049/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
28.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1410/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560เรื่อง  มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (ยกเลิกคำสั่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1038/2560 และ1049/2560)
29.คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 237/2560  เรื่อง  การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
30.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1283/2560 เรื่อง  มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560
31.คำสั่ง กองทุนสงเคราะห์ ที่ 11/2560  เรื่อง การมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์
32.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201/4432 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
33.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/5950 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
34.หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/1542 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง  แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
35.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
36.หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/2502 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560)
37.ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
38.พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550