ITA ศธจ.นราธิวาส

ข้อมูลพื้นฐาน
– โครงสร้างแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน
– ข้อมูลผู้บริหารรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
– อำนาจหน้าที่ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
– แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน) มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
– ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2564 (เมนูข่าวประชาสัมพันธ์)
การปฏิสัมพันธ์
– Q&A-ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ http://www.narapeo.go.th // เมนู ติดต่อเรา>>Q&A
-Social Networkเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน (facebook)
การดำเนินงาน
– แผนดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 (แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
– รายงาน การกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานผล การดำเนินงานประจำปีผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การปฏิบัติงาน
– คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การให้บริการ
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ
– E-Serviceช่องทางการขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ :http://www.narapeo.go.th/ เมนู My Office
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี (ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
– รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564)
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี – สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น (รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> เมนู ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้าง
-สรุปผล การจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม (แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกเป็นรายเดือน) ทั้งนี้ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปีแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน – รายละเอียดข้อมูล งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น (เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการในปี พ.ศ.2564
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2564
– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ.2563
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
– ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ http://www.narapeo.go.th / เมนู ติดต่อเรา >> ช่องทางการร้องเรียน
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง) ทั้งนี้ เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ http://www.narapeo.go.th/เมนู ติดต่อเรา >> ข้อเสนอแนะ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล http://www.narapeo.go.th/ เมนู ข้อมูลองค์กร>>เจตจำนง
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
– การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปีผลการประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนป้องกันการทุจริต
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการ ป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือนความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
– รายงานผล การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี การทุจริตประจำปีแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
– มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564