ข้อมูล ศธจ.นธ.

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ โดยสร้างโอกาสให้เท่าเทียมกัน
บนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม ความหลากหลาย
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
 3. การส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. การจัดการศึกษาเพื่อสันติสุข
 5. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม
 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. พัฒนาหลักสูตรและประสบการณ์เรียนรู้
 4. จัดการศึกษาบนความหลากหลายและเท่าเทียม
 5. จัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขัน รองรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาส
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

อำนาจและหน้าที่

มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้อำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้

 1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
 2. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
 3. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
 6. การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ด้านการบริหาร การเงินและการบัญชี ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา ในสังกัดระทรวงศึกษาธิการ
 9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
 10. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
 11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด