บทความวิชาการ/เอกสารเผยแพร่

  รายงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการนิเทศโรงเรียนแกนนำการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดตราดโดยใช้แนวทางการนิเทศแบบ TRAT HI (ตราด ฮิ) ปี 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
 คู่มือคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนราธิวาส นางสาวสลิลทิพย์ ผ่องแผ้ว
ครูชำนาญการ โรงเรียนนราธิวาส
สพม. เขต 15
 สภาพปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ของคุณแม่วัยใสในสถานศึกษาจังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
 ปัจจัยการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 แวฟูอ๊าด แวอุมา
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกูเล็ง
สพป.นธ.เขต 3
 รูปแบบการพัฒนาการศึกษานักเรียนด้อยโอกาสชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นางสาวฮูไซมะห์ กือเด็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.นราธิวาส
 สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2560
School Counseling Activities in Narathiwat Province 2560
นางสาวฮูไซมะห์ กือเด็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.นราธิวาส
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชุด Festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางยุซรีนา นิมอ
ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล 3(บ้านทรายทอง)
เทศบาลเมืองสุไหงโกลก
 แนวคิดผนึกกำลังยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด นายทนง โชติสรยุทธ์
อดีตกรรมการผู้จัดการ บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ รร.เพลินพัฒนา
ประธาน มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
 รายงานผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560 นางปัทมาวดี ขันธ์ชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศธจ.นราธิวาส
 สารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาครัฐในเขตจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศธจ.นราธิวาส
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศธจ.นราธิวาส
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 5
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561