การขออนุญาตเปิดภาคเรียนแบบ On-site จังหวัดนราธิวาสในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การขออนุญาตเปิดภาคเรียนแบบ On-site จังหวัดนราธิวาสในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สถานศึกษาที่มีความพร้อมสามารถยื่นแบบประเมิน Sanbox ไปยัง ศบค.อ. (สสอ. เลขา) และดำเนินการตามขั้นตอน โดยหน่วยงานต้นสังกัดสามารถส่งเอกสารของสถานศึกษามายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ภายในวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อรวบรวมกลั่นกรองข้อมูลและนำส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในฐานะเลขานุการในการคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัดภายในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ และเสนอพิจารณาการขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On-site ของสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ต่อไป

รายละเอียด>>>คลิกที่นี่<<<