คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี 2564 รอบตัดสิน (2 ก.ค.64)

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี 2564 รอบตัดสิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานขับเคลื่อนการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง ณ บ้านประชานิมิตร ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ภาพประกอบกิจกรรม