คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี 2564 รอบตัดสิน (1 ก.ค.64)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี 2564 รอบตัดสิน ได้รับเกียรติจาก นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานขับเคลื่อนการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง ณ มัสยิดบ้านยาโต๊ะ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และ ชุมชนบ้านโคกชุมบก วัดอรัญญิกการาม ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ภาพประกอบกิจกรรม